Kácení máje 2009 [30.5.2009]
ISO 100, 1/34 s, F2.8 ISO 125, 1/34 s, F2.8 ISO 100, 1/34 s, F2.8 ISO 100, 1/34 s, F2.8 ISO 125, 1/34 s, F2.8
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 100, 1/34 s, F2.8 ISO 100, 1/34 s, F2.8 ISO 100, 1/34 s, F2.8 ISO 100, 1/34 s, F2.8 ISO 100, 1/34 s, F2.8
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 100, 1/52 s, F2.8 ISO 160, 1/52 s, F2.8 ISO 100, 1/166 s, F2.8 ISO 100, 1/52 s, F2.8 ISO 100, 1/34 s, F2.8
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vytvořeno 28. listopadu 2009 v 15:19:18 - (©) www.lhotauvyskova.wz.cz