Martinské hody 2009 (7.11.2009)
ISO 800, 1/30 s, F2.8 ISO 800, 1/30 s, F2.8 ISO 800, 1/30 s, F2.8 ISO 800, 1/30 s, F2.8 ISO 800, 1/30 s, F2.8
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 800, 1/30 s, F2.8 ISO 400, 1/45 s, F3.1 ISO 400, 1/45 s, F2.8 ISO 400, 1/45 s, F2.8 ISO 400, 1/45 s, F3.3
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 400, 1/45 s, F2.8 ISO 400, 1/45 s, F3.0 ISO 400, 1/45 s, F3.1 ISO 400, 1/45 s, F2.8 ISO 400, 1/45 s, F2.8
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vytvořeno 10. listopadu 2009 v 10:37:30 - (©) www.lhotauvyskova.wz.cz