Košt vína [25.2.2012]
ISO Auto, 1/60 s, F2.8 ISO Auto, 1/8 s, F2.8 ISO Auto, 1/8 s, F2.8 ISO Auto, 1/8 s, F2.8 ISO Auto, 1/8 s, F2.8
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO Auto, 1/8 s, F2.8 ISO 723 ISO 681 ISO 569 ISO 621
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 677 ISO 884 ISO 884 ISO Auto, 1/60 s, F2.8 ISO Auto, 1/60 s, F2.8
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vytvořeno 27. února 2012 v 9:52:32 - (©) www.lhotauvyskova.cz