Zimní výšlap do Ruprechtova [19.1.2013]
ISO 80, 1/320 s, F3.2 ISO 250, 1/8 s, F3.2 ISO 250, 1/10 s, F3.2 ISO 250, 1/8 s, F3.2 ISO 250, 1/8 s, F3.2
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 250, 1/8 s, F3.2 ISO 250, 1/8 s, F3.2 ISO 320, 1/10 s, F3.2 ISO 250, 1/8 s, F3.2
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg
Vytvořeno 28. ledna 2013 v 18:16:59 - (©) www.lhotauvyskova.cz