Výlet Senetářov - Bukovinka [7.11.2015]
ISO 400, 1/80 s, F5.6 ISO 400, 1/320 s, F4.5 ISO 400, 1/320 s, F4.0 ISO 400, 1/200 s, F3.5 ISO 400, 1/160 s, F3.5
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 400, 1/320 s, F4.0 ISO 400, 1/125 s, F7.1 ISO 200, 1/60 s, F8.0 ISO 400, 1/320 s, F4.0 ISO 400, 1/250 s, F4.5
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 200, 1/50 s, F5.6 ISO 200, 1/60 s, F5.0 ISO 400, 1/400 s, F5.0 ISO 400, 1/250 s, F5.6 ISO 400, 1/400 s, F5.0
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vytvořeno 12. listopadu 2015 v 19:27:23 - (©) www.lhotauvyskova.cz