Sportovní odpoledne [3.9.2016]
ISO 125, 1/400 s, F3.1 ISO 125, 1/320 s, F3.9 ISO 125, 1/160 s, F3.8 ISO 125, 1/200 s, F3.8 ISO 125, 1/400 s, F3.6
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 125, 1/1000 s, F3.2 ISO 125, 1/640 s, F3.1 ISO 125, 1/320 s, F3.8 ISO 125, 1/400 s, F4.0 ISO 125, 1/400 s, F4.0
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 125, 1/640 s, F3.2 ISO 125, 1/320 s, F3.9 ISO 125, 1/320 s, F4.0 ISO 125, 1/250 s, F3.6 ISO 125, 1/400 s, F3.8
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vytvořeno úterý 13. září 2016 v 20:43:12 - (©) www.lhotauvyskova.cz