Lhotská světýlka [22.10.2016]
ISO 800, 1/60 s, F3.5 ISO 800, 1/60 s, F5.0 ISO 800, 1/60 s, F3.5 ISO 800, 1/60 s, F4.0 ISO 800, 1/60 s, F5.0
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 800, 1/60 s, F4.0 ISO 800, 1/60 s, F3.5 ISO 800, 1/60 s, F4.0 ISO 800, 1/60 s, F4.0 ISO 800, 1/60 s, F4.0
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 800, 1/60 s, F3.5 ISO 800, 1/60 s, F3.5 ISO 800, 1/60 s, F3.5 ISO 800, 1/60 s, F3.5 ISO 800, 1/60 s, F3.5
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vytvořeno sobota 5. listopadu 2016 v 15:07:23 - (©) www.lhotauvyskova.cz