Dětský den 2007
ISO Auto, 1/40 s, F5.6 ISO Auto, 1/80 s, F4.0 ISO 100, 1/500 s, F4.0 ISO 100, 1/160 s, F4.0 ISO 100, 1/250 s, F4.0
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 100, 1/160 s, F4.0 ISO 100, 1/200 s, F4.0 ISO 100, 1/320 s, F4.0 ISO 100, 1/250 s, F4.0 ISO 100, 1/1000 s, F4.0
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 100, 1/160 s, F4.0 ISO 100, 1/1000 s, F4.5 ISO Auto, 1/1000 s, F4.5 ISO 100, 1/160 s, F4.0 ISO 100, 1/640 s, F4.0
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vytvořeno 9. srpna 2011 v 9:05:21 - (©) www.lhotauvyskova.cz