Martinské hody 2008
1/8 s, F4.0 1/60 s, F3.4 1/8 s, F2.7 1/60 s, F2.7 1/8 s, F2.7
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
1/60 s, F2.7 1/60 s, F2.7 1/60 s, F2.7 1/8 s, F2.7 1/8 s, F2.7
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
1/60 s, F2.7 1/8 s, F2.7 1/8 s, F2.7 1/8 s, F2.7 1/8 s, F2.7
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vytvořeno 9. srpna 2011 v 9:49:08 - (©) www.lhotauvyskova.cz