Lhotské hody [22.10.2011]
ISO 400, 1/45 s, F3.3 ISO 400, 1/45 s, F3.2 ISO 400, 1/45 s, F2.8 ISO 400, 1/60 s, F3.7 ISO 400, 1/45 s, F2.8
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 400, 1/45 s, F2.8 ISO 400, 1/45 s, F2.8 ISO 400, 1/45 s, F2.8 ISO 400, 1/58 s, F2.8 ISO 400, 1/45 s, F2.8
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 400, 1/60 s, F3.6 ISO 400, 1/10 s, F3.9 ISO 400, 1/45 s, F3.1 ISO 400, 1/45 s, F2.8 ISO 400, 1/45 s, F2.8
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vytvořeno 3. listopadu 2011 v 9:31:50 - (©) www.lhotauvyskova.cz