Mikuláš [5.12.2008]
ISO 200, 1/60 s, F4.5 ISO 200, 1/60 s, F4.5 ISO 200, 1/60 s, F4.0 ISO 200, 1/60 s, F4.0 ISO 200, 1/60 s, F4.0
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 200, 1/60 s, F4.0 ISO 200, 1/60 s, F4.0 ISO 200, 1/60 s, F4.0 ISO 200, 1/60 s, F4.0 ISO 200, 1/60 s, F3.5
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 200, 1/60 s, F3.5 ISO 200, 1/60 s, F4.0 ISO 200, 1/60 s, F4.0 ISO 200, 1/60 s, F4.0 ISO 200, 1/60 s, F4.0
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vytvořeno 9. srpna 2011 v 9:50:52 - (©) www.lhotauvyskova.cz