Košt slivovice [6.3.2010]
ISO 100, 1/30 s, F3.3 ISO 100, 1/30 s, F3.3 ISO 100, 1/30 s, F3.3 ISO 400, 1/60 s, F5.0 ISO 400, 1/60 s, F5.0
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 400, 1/60 s, F4.5 ISO 400, 1/60 s, F4.0 ISO 400, 1/60 s, F4.0 ISO 400, 1/60 s, F4.0 ISO 400, 1/60 s, F4.0
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 400, 1/60 s, F4.0 ISO 400, 1/60 s, F4.0 ISO 400, 1/60 s, F4.0 ISO 400, 1/60 s, F4.0 ISO 400, 1/60 s, F4.5
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vytvořeno 8. srpna 2011 v 9:47:22 - (©) www.lhotauvyskova.cz