Smrtná neděle [10.4.2011]
ISO 200, 1/100 s, F5.6 ISO 200, 1/100 s, F6.3 ISO 400, 1/200 s, F10 ISO 400, 1/200 s, F8.0 ISO 400, 1/200 s, F7.1
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 200, 1/200 s, F11 ISO 200, 1/160 s, F8.0 ISO 400, 1/200 s, F7.1 ISO 200, 1/200 s, F11 ISO 400, 1/200 s, F10
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 200, 1/250 s, F13 ISO 200, 1/200 s, F11 ISO 200, 1/320 s, F13 ISO 400, 1/200 s, F16 ISO 200, 1/250 s, F10
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vytvořeno 25. dubna 2011 v 7:41:53 - (©) www.lhotauvyskova.cz