Stavění máje 2010 [30.5.2010]
ISO 400, 1/1600 s, F2.7 ISO 400, 1/1250 s, F3.2 ISO 400, 1/800 s, F3.5 ISO 400, 1/1250 s, F3.2 ISO 400, 1/1250 s, F3.2
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 400, 1/800 s, F3.2 ISO 250, 1/1600 s, F2.7 ISO 400, 1/1600 s, F3.2 ISO 320, 1/1600 s, F3.2 ISO 200, 1/1600 s, F3.2
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 250, 1/1600 s, F2.7 ISO 400, 1/1600 s, F2.7 ISO 250, 1/1600 s, F2.7 ISO 800, 1/60 s, F2.7 ISO 400, 1/800 s, F3.5
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vytvořeno 12. prosince 2010 v 11:15:14 - (©) www.lhotauvyskova.cz