Velikonoce 2008
ISO 125, 1/30 s, F3.3 ISO 125, 1/30 s, F3.3 ISO 100, 1/30 s, F3.3 ISO 160, 1/30 s, F3.3 ISO 160, 1/30 s, F3.3
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
ISO 100, 1/30 s, F3.3 ISO 400, 1/30 s, F3.3 ISO 200, 1/30 s, F3.3 ISO 320, 1/30 s, F3.3 ISO 100, 1/30 s, F3.3
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
ISO 125, 1/30 s, F3.3 ISO 400, 1/30 s, F3.3 ISO 100, 1/30 s, F3.3 ISO 100, 1/30 s, F3.3 ISO 160, 1/30 s, F3.3
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Vytvořeno 9. srpna 2011 v 9:28:57 - (©) www.lhotauvyskova.cz