Velikonoce 2008
ISO 320, 1/30 s, F3.3 ISO 100, 1/30 s, F3.3 ISO 200, 1/30 s, F3.3 ISO 200, 1/30 s, F3.3 ISO 100, 1/30 s, F3.3
thn00016.jpg thn00017.jpg thn00018.jpg thn00019.jpg thn00020.jpg
ISO 160, 1/30 s, F3.3 ISO 320, 1/30 s, F3.3 ISO 400, 1/30 s, F3.3 ISO 400, 1/30 s, F3.3 ISO 400, 1/30 s, F3.3
thn00021.jpg thn00022.jpg thn00023.jpg thn00024.jpg thn00025.jpg
ISO 400, 1/30 s, F3.3 ISO 320, 1/30 s, F3.3 ISO 800, 1/125 s, F3.3 ISO 800, 1/125 s, F3.3 ISO 800, 1/200 s, F4.2
thn00026.jpg thn00027.jpg thn00028.jpg thn00029.jpg thn00030.jpg
Vytvořeno 9. srpna 2011 v 9:28:57 - (©) www.lhotauvyskova.cz