Osadní výbory jsou zřizovány zastupitelstvem dle § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Členy osadního výboru mohou být občané města, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části města, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem města.

Osadní výbor je oprávněn:

  • předkládat zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu města,
  • vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, pokud se týkají části města,
  • vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v jejich části města, orgánům města.

Členové osadního výboru Lhota – Pařezovice: